Příčiny nemoci

Zatím nejsou známy jednoznačné příčiny vzniku zhoubných onemocnění. U nádorů prsu byly prokázány genové mutace, které zvyšují pravděpodobnost onemocnění u těch žen, které jsou jejich nositelkami.

Celkově se na nárůstu zhoubných onemocnění podílí civilizační faktory, mezi něž patří: změna stravy, neuspořádaný životní styl, užívání různých léků, psychická zátěž.
Kombinace všech těchto faktorů zvyšuje pravděpodobnost onemocnění.

Koho se rakovina prsu týká?

 • Onemocnět může každá žena od 20 let věku.
 • Výskyt onemocnění narůstá úměrně s věkem. To znamená, čím starší je žena, tím větší je pravděpodobnost výskytu.
 • Onemocnět může i muž od 45. roku věku, jde však o vzácné onemocnění. V ČR je každoročně léčeno okolo 50 mužů, je to méně než 1% nemocných žen.
 • Do 30 let věku žen je výskyt karcinomu prsu vzácný (okolo 25 případů v ČR za rok). Přesto není dobré ho podceňovat.
 • Onemocnět může i těhotná žena. Těhotenství ani dlouhé kojení před rakovinou prsu nechrání.
 • Nejvyšší nárůst výskytu karcinomu prsu je ve věkové skupině 45-64 let. Proto v ČR mají ženy od 45 let věku nárok na screeningové vyšetření prsou. Toto vyšetření provádějí specializovaná screeningová centra.

Rodinná zátěž

Pokud se v rodině vyskytla rakovina prsu u ženy starší 50 let, nezvyšuje se tím významně riziko vzniku zhoubného nádoru prsu u ostatních žen v rodině.

Genetické poradny

 • Genetickou predispozici (genetickou zátěž v rodině) je možné přesně stanovit.
 • Hodnocením této zátěže se zabývají tzv. genetické poradny.
 • Do genetických poraden jsou odesílány ženy, v jejichž rodině se opakovaně objevují karcinomy prsu u mladých žen. Rozhodnutí a doporučení genetického vyšetření provádějí lékaři z akreditovaných screeningových center.
 • Dalším důvodem pro vyšetření v genetické poradně jsou časté výskyty zhoubných nádorů jiných orgánů u mladých lidí v příbuzenstvu – především nádory vaječníků, dělohy a tlustého střeva.

Nosičky nádorových mutací

 • Nádorová mutace představuje změnu dědičné informace, která je ukryta v našich genech. Může vzniknout samovolně nebo je způsobena zevními faktory (chemické, fyzikální nebo biologické vlivy). Vlivem této mutace dochází k nádorovému bujení buněk. Pokud nádorová mutace postihuje pohlavní buňku (vajíčko nebo spermie), může být přenášena na potomstvo.
 • Genetické výzkumy potvrdily, že existuje mutovaný (změněný) gen, který vyvolává nádorové bujení prsu u žen a který je označován jako BRCA1 a BRCA2 gen.
 • Ženy, které jsou nositelkami tohoto genu, mají nevyšší genetickou prokazatelnou zátěž. Pro tyto ženy je v akreditovaných screeningových centrech připraven individuální preventivní program.
 • Výskyt genových mutací BRCA1 a BRCA2 je velmi vzácný. Genetické testování pro zjištění této mutace je zdlouhavé a finančně náročné. Podstupují ho jen vytipované ženy, u nichž se v rodině u mladších žen opakovaně projevil nádor prsu.

Rizikové faktory

Počet rizikových faktorů, které se podílejí na vzniku rakoviny prsu, se liší podle různých informačních zdrojů.
Nicméně platí pravidlo, že čím více se jich v průběhu života a rodinné historii objeví, tím větší je pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění.

Faktory farmakologické (vliv užívaných léků)

 • Dlouholetá léčba hormonálními přípravky – obsahujícími především estrogen a progesteron

Faktory hormonální

 • Celkové množství menstruačních cyklů (čím větší je počet menstruačních cyklů za život, tím vyšší je pravděpodobnost vzniku nádoru)

Faktory životního stylu

 • Přítomnost nadváhy a obezity
 • Nedostatek tělesného pohybu
 • Kouření
 • Konzumace alkoholu ve vysokých koncentracích (tzv. tvrdý alkohol)
 • Málo nepřerušovaného spánku či nedostatek spánku
 • Nevařená trvanlivá strava složená převážně z pochutin, převaha uzenin, jídlo vysokým obsahem tuků
 • Nedostatek obilovin, luštěnin, zeleniny
 • Nepravidelný životný styl

Psychosomatické faktory

 • Psychické faktory jsou z pohledu nejmodernějších poznatků považovány za jedny z nejdůležitějších
 • Dlouhotrvající psychická nepohoda a stres (především nevyřešené vztahy s rodiči, partnery, dětmi)
 • Udržovaná tabu v rodině

Fyzikální faktory

 • Opakované léčebné ozáření – ozáření hrudníku z léčebných důvodů pro jinou nemoc (dnes velmi vzácné)
 • Práce se zářiči (např. rentgenové nebo ionizující záření)
 • Je zmiňováno i ozáření televizory, počítači – všemi zdroji různých ozáření, jejich účinky se mohou sčítat